Hodnotící kritéria

U každého kritéria je uvedena a zeleně podbarvena situace, která popisuje nejvhodnější provedení daného prvku na školním webu.

Zejména pro potřeby hodnotitelů webů v soutěži jsou k dispozici i popisy dalších dvou stavů, jak může být daný

prvek na webu zpracován (oranžové a červené podbarvení)
a často i doporučující či vysvětlující poznámka.

Podle shody webu s popsaným stavem budou webu přidělovány body: zelená dva body, oranžová jeden,
červená nula.

Kritéria se stáhnou ve formátu PDF.
 • Otevřenost školy vůči veřejnosti
 • Uživatelská přívětivost
 • Bezpečnost webu
 • Grafické zpracování

Oblast s největším množstvím kritérií

obsahuje poměrně detailně formulované konkrétní požadavky na jednotlivé prvky, které považujeme za vhodné na školním webu návštěvníkům nabízet. Obsah je král, proto je tato obsahová oblast nejdůležitější.

Kontaktní údaje

1. název a logo školy

logo školy a plný oficiální název školy (právnické osoby) je bez použití zkratek uveden na titulní stránce nebo na viditelně odkázané stránce z titulky

logo školy je uvedeno, k vyjádření názvu školy jsou použity zkratky nebo je uveden jen částečný název

oficiální název nebo logo školy nejsou uvedeny

2. dostupnost kontaktů

na každé stránce webu je uveden odkaz na hlavní kontaktní údaje nebo jsou tyto informace umístěny přímo na každé stránce (např. v zápatí)

na kontaktní údaje vede odkaz jen z některých stránek (např. pouze z titulní stránky)

vyhledat kontaktní údaje je obtížné

3. podrobné kontaktní údaje

mezi kontaktními údaji jsou uvedeny

 • kompletní poštovní adresa jednoznačně identifikující školu
 • IČ - identifikační číslo právnické osoby
 • identifikátor datové schránky (IS DS)

resortní identifikátor školy (RED_IZO) dle Rejstříku škol a školských zařízení

1-2 z požadovaných údajů chybí nebo je poštovní adresa neúplná či nejednoznačná (např. existuje více stejnojmenných obcí v ČR a kraj není uveden)

více než 2 požadované údaje chybí

4. mapa, dopravní spojení, fotografie budov

web obsahuje

 • online interaktivní mapu okolí školy
 • popis dopravního spojení, jak se do školy dostat pěšky, veřejnou dopravou a automobilem
 • fotografie hlavních budov školy

jeden z požadovaných údajů chybí nebo mapa není interaktivní (pouze statický obrázek)

většina požadovaných údajů chybí

5. informace k platebnímu styku

web obsahuje

 • číslo bankovního účtu pro platební styk se školou
 • informace k platbám, tedy variabilní čísla, částky, termíny atp

bankovní účet je uveden, ale nejsou zřejmé další potřebné informace pro provedení platebního příkazu

požadované údaje chybí

6. jména a kontakt na vedení školy, rozdělení agendy

web obsahuje

 • jméno ředitele/ky školy
 • kontakt na ředitele/ku
 • jména členů vedení
 • kontakty na členy vedení
 • adresa elektronické podatelny

z webu je zřejmé, s jakou agendou se na kterého člena vedení obracet

některé požadované údaje chybí

většina požadovaných údajů chybí

7. jména a kontakty na učitele

web obsahuje seznam členů učitelského sboru a u každého je uvedena

 • emailová adresa v doméně školy, případně je z důvodu ochrany proti spamovacím robotům odvoditelná z uveřejněného formátu, např. jmeno.prijmeni@skola.cz
 • telefonní spojení, resp. linka
 • informace, kdy je možné učitele kontaktovat

jeden z požadovaných bodů chybí

dva a více z požadovaných údajů chybí

8. funkční zařazení u osob

web umožňuje u každého zaměstnance dohledat bližší informace o jeho pracovním zaměření, zejména informace o třídnictví a vyučovaných předmětech

některé požadované údaje chybí

požadované údaje chybí

9. kontakt na osoby, na které se v případě problémů dítěte může rodič obrátit

web obsahuje stručnou náplň činnosti pracovníků školního poradenského pracoviště

(poskytovatelů poradenských služeb jako je výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, protidrogový preventista, atp.) včetně kontaktů

web obsahuje kontakty na poskytovatele poradenských služeb, ale bez bližšího upřesnění jejich agendy

požadované údaje chybí

10. školská rada

web obsahuje

 • složení školské rady
 • kontakty na členy
 • zápisy z jednání

jeden z požadovaných bodů chybí

většina požadovaných údajů chybí

Obecné informace o škole a o studiu

11. zřizovatel školy

web obsahuje údaje o zřizovateli školy, na jeho stránky vede odkaz

web obsahuje údaje o zřizovateli školy, na jeho stránky ale vhodný odkaz nevede

informace o zřizovateli chybí

12. profil školy a charakteristika školy, seznam studijních oborů a specializací

na první pohled je zřejmé, o jaký typ a zaměření školy se jedná, web zároveň obsahuje

 • charakteristiku školy
 • historii školy
 • seznam studijních oborů a specializací jako je rozšířená výuka atp.
 • velikost školy

jeden z požadovaných bodů chybí

na první pohled není  zřejmé, o jaký typ a zaměření školy se jedná, většina požadovaných údajů chybí

13. nabídka školních služeb a volnočasových aktivit

web obsahuje přehled nabízených školních služeb a volnočasových aktivit jako je školní družina, volitelné předměty, kroužky atp. včetně informací na koho je možné se obrátit a jak provést úhradu

web obsahuje přehled služeb a volnočasových aktivit, ale možnost jejich úhrady a další podrobnosti chybějí

požadované údaje chybí

14. výroční zpráva školy

web obsahuje výroční zprávy o činnosti školy za poslední roky v plném znění

web obsahuje pouze pouze poslední výroční zprávu

požadované údaje chybí

15. harmonogram školního roku

web obsahuje

 • důležité termíny organizace aktuálního školního roku (dny ředitelského volna, prázdnin, vysvědčení atp.)
 • plán školních akcí (třídní schůzky, den otevřených dveří, akademie, výlety tříd atp.)

termíny jsou uvedeny, informace ale působí nepřehledně, např. akce a termíny není možné u velkých škol filtrovat 

většina požadovaných údajů chybí

16. informace pro uchazeče

web obsahuje na jednom místě aktuální informace pro uchazeče o studium, součástí jsou

 • termíny dnů otevřených dveří
 • termíny a kritéria zápisů/přijímacích zkoušek
 • postup podání přihlášky
 • přihláška, příp. další formuláře

jeden z požadovaných bodů chybí

většina požadovaných údajů chybí

17. rozvrh vyučovacích hodin tříd, suplování

web obsahuje aktuální rozvrh výuky všech tříd včetně výjimečných změn (suplování)

web obsahuje pouze rozvrh nebo jen suplování

požadované údaje chybí

18. školní informační systém

web umožňuje přístup do školního informačního systému, ve kterém  mohou rodiče sledovat hodnocení, docházku, komunikovat se školou atp.

web na informační systém neodkazuje

19. systém pro podporu výuky

web umožňuje přístup do systému, který žákům zprostředkovává materiály z výuky, žáci zde mohou odevzdávat úkoly, spolupracovat atp.

web na takový systém neodkazuje

Možnosti komunikace se školou

20. různorodé kanály pro komunikaci

web nabízí nástroj, pomocí kterého mohou návštěvníci vyjádřit svůj názor a seznámit se s názory ostatních diskutujících, např. prostřednictvím diskuzního fóra, vložené či navázané diskuze na sociálních sítích, ankety s komentáři atp.

vyjádřit vlastní názor možné je (např. prostřednictvím online formuláře), ale veřejná diskuze z webu školy přístupná není

web veřejnou obousměrnou komunikaci nepodporuje

21. možnost přihlásit se k odběru informací

web nabízí návštěvníkům možnost přihlásit se k odběru novinek či informací, například formou, newsletteru, emailové konference, veřejně sdílené stránky sociální sítě, RSS kanálu atp., existuje způsob, jak odběr ukončit

odběr novinek prostřednictvím nějakého kanálu je možný, ale na webu není nikde inzerován

web odběr informací neumožňuje

22. školní formuláře či další dokumenty

web obsahuje formuláře, které je možné vyplnit přímo online na stránkách školy nebo si je stáhnout a vyplnit v elektronické formě

k dispozici jsou tiskopisy, které ale není možné vyplňovat online nebo v elektronické podobě (např. není možné do formuláře v PDF jednoduše vpisovat)

web formuláře nenabízí

23. cizojazyčná verze

na titulní stránce webu je umístěn odkaz na cizojazyčnou verzi stránek, resp. na informace o škole v angličtině či jiném rozšířeném cizím jazyce, rozsah poskytovaných informací je značný

cizojazyčná verze je dostupná, jedná se ale pouze o velmi stručné informace

cizojazyčné informace neexistují

24. odkazy na stránky rodičovské organizace

web obsahuje odkaz na stránky organizace založené při škole rodiči (např. SRPŠ) nebo mají zástupci tohoto spolku možnost publikovat informace přímo v samostatné rubrice školního webu

na webu je zmínka o rodičovské organizaci, ale bližší informace publikované jejími členy chybí

požadované údaje chybí

Pedagogické informace o způsobech vzdělávání

25. vize a strategie školy

web obsahuje

 • srozumitelně formulovanou vizi, která udává, kam chce škola směřovat
 • strategie a postupy, jak chce škola danou vizi konkrétně naplňovat

některé požadované údaje chybí

většina požadovaných údajů chybí

26. školní vzdělávací program

web obsahuje informace o školním vzdělávacím programu ve formě srozumitelné pro laickou veřejnost se všemi informacemi důležitými pro rodiče

školní vzdělávací program je zveřejněn v plné verzi, bez uzpůsobení pro laickou veřejnost

o školním vzdělávacím programu na webu nejsou informace

27. metody práce včetně ukázek konkrétních výstupů

web obsahuje informace o používaných metodách a způsobech pedagogické práce se žáky včetně ukázek konkrétních výstupů, tento text může být uveden jako samostatný nebo v charakteristice školy či jinde

web obsahuje informace o metodách, ale ukázky výstupů chybějí

požadované údaje chybí

28. autoevaluace školy, výsledky vlastního hodnocení, inspekční zprávy

web obsahuje

 • autoevaluaci školy (i její výstupy včetně analýzy a přijatých závěrů), informace o vlastním hodnocení školy
 • inspekční zprávy z posledních let nebo odkazy na tyto zprávy na webu České školní inspekce

některé požadované údaje chybí

většina požadovaných údajů chybí

29. ukázky prací žáků

web obsahuje ukázky prací žáků, které ve škole vznikly, může se jednat o různé formáty od naskenovaných obrázků, fotografií, textových projevů, videí, zvukových záznamů nebo různorodých výstupů umístěných či vytvořených prostřednictvím různých online služeb

práce žáků jsou na webu přítomny, ale pouze v omezeném množství formátů, nejedná se o pestrou směsici ukázek

požadované výstupy chybí

30. školní časopis

web obsahuje plné verze školního nebo třídních časopisů nebo odkazy na stránky, které jsou těmto aktivitám věnovány

na webu jsou pouze ukázky školního či třídních časopisů nebo se jedná o neaktuální časopis (z minulého školního roku)

požadované výstupy chybí

Orientace na webu a ovládací prvky

31. přehledná a konzistentní hlavní navigace

web obsahuje

 • adekvátní množství nabízených sekcí/rubrik v první úrovni navigace/menu (ideálně cca 5-7)
 • počet úrovní navigace ideálně do 3
 • logické uspořádání a návaznost podstránek

některé požadované prvky chybí nebo nejsou provedeny vhodně

většina požadovaných prvků chybí

32. ergonomie ovládání a interaktivní prvky

interaktivní prvky na webu jsou jednoznačně identifikovatelné a jejich použití je návodné, reagují na uživatelovu akci (např. najetí kurzoru na danou oblast)

interaktivní prvky na webu lze obtížně indetifikovat nebo jejich použití není intuitivní

většina požadovaných prvků chybí

33. mapa webu

mapa stránek je přítomna, je aktuální a využívá odkazy na uvedené části webu

mapa stránek je přítomna, ale není úplná nebo aktuální nebo nepoužívá odkazy

požadovaný prvek chybí

34. redakční systém

web používá redakční systém a plně využívá jeho možnosti (vstupy více uživatelů, u každého článku uveden autor, automaticky generované prvky jako kalendář, aktuality atp.)

web používá redakční systém, ale jeho potenciál využívá jen částečně

web redakční systém nepoužívá

35. responzivní web, přizpůsobení webu pro mobilní zařízení

mobilní či responzivní verze webu umožňuje přístup z různých zařízení (tablet, mobilní telefon atp.) a bezproblémové procházení obsahu webu (dostupnost a přehlednost menu, čitelnost textu, velikost tlačítek atp.)

web je dostupný z mobilních zařízení, ale jeho ovládání není na menším displeji přehledné a užívání není pohodlné

mobilní či responzivní verze webu není k dispozici

36. vlastní doména druhého řádu

školní doména druhého řádu v české národní doméně (.cz) je vhodně zvolena, návštěvníci si doménu se školou intuitivně spojí a snadno zapamatují

školní doména druhého řádu není v české národní doméně (.cz) nebo není příliš intuitivní

web nevyužívá vlastní doménu druhého řádu

38. průchod webem a funkčnost odkazů

jednotlivé stránky jsou vhodně provázány odkazy, web neobsahuje prázdné stránky, stránky ve výstavbě či nefunkční odkazy v rámci webu i mimo něj

odkazy výjimečně nefungují nebo nesměrují tam, kam by to návštěvník očekával nebo na některých stránkách chybějí

mnohé odkazy nefungují

39. vyhledávání

web obsahuje na každé stránce fulltextové vyhledávání, které zajistí vyhledání zadaných výrazů ve všech textech na webu

způsob zobrazení výsledků vyhledávání není zřejmý, řazení není dle logické posloupnosti např. dle relevance nebo web nevyhledává fulltextově, ale jen v části textů (např. v nadpisech)

web vlastní vyhledávání nenabízí

37. prefix www

školní web je dostupný jak prostřednictvím adresy s prefixem www, tak adresy bez něj, návštěvník je vždy přesměrován na jednu školou preferovanou variantu

web je dostupný na obou adresách (s prefixem www i bez něj), nedochází ale k přesměrování na preferovanou adresu,  takže se vyhledávačům jeví jako dva samostatné weby

jedna z adres (s www, bez něj) nefunguje, uživatel není přesměrován na funkční adresu

Texty a netextová sdělení

40. aktuálnost poskytovaných informací, frekvence přispívání

web obsahuje aktuální a platné informace, zastaralé informace jsou viditelně označeny (např. v rubrice archiv), příspěvky jsou ve školním roce přidávány několikrát týdně

web je aktualizován, ale ne ve všech svých částech nebo příspěvky přibývají méně často než jednou týdně

web poskytuje i neaktuální informace, které mnohdy nelze od aktuálních jednoduše odlišit

41. pestrost využívání multimediálního obsahu

web obsahuje fotografie a videa, případně i další typy multimediálního obsahu

web obsahuje převážně textové informace doplněné obrázky, videa nejsou k dispozici

nosičem informací jsou primárně textové informace

42. autentické fotografie ze školy

web obsahuje autentické fotografie ze školy, nikoli ilustrativní (např. z fotobanky), na fotografiích jsou především lidé, vzbuzují emoce

většina fotografií na webu je původních školních, občas jsou využívány ilustrativní fotografie

web vlastní školní fotografie téměř nevyužívá

43. texty

web obsahuje texty, které

 • jsou spíše krátké, vhodné pro čtení z displeje
 • dodržují gramatická a stylistická pravidla
 • jsou adekvátní pro cílovou skupinu
 • vyhýbají se zkratkám, uvádějí plné názvy,
 • nepoužívají cizí slova či žargon, případně vše vysvětlují

některé požadované vlastnosti nejsou dodrženy

většina požadovaných vlastností není dodržena

44. používání otevřených formátů

dokumenty ke stažení jsou nabízeny v otevřených formátech pro jejichž zobrazení nemusí návštěvník používat placený software (např. RTF, PDF, ODT, EPUB, HTM příp.DOCX)

některé dokumenty ke stažení jsou nabízeny v proprietárních formátech

většina dokumentů ke stažení je v proprietárních formátech nebo web žádné dokumenty ke stažení  neobsahuje

Síla webu

45. analýza zdrojového kódu HTML stránky

zdrojový kód webové stránky je validní, řídí se platnými pravidly World Wide Web Konsorcia (W3C)

46. S-rank (Seznam)

popularita stránky zjišťovaná pomocí parametru S-rank společnosti Seznam (0-10)

Kyberbezpečnost

51. Nakládání s osobními údaji

pokud web zpracovává osobní údaje, obsahuje informace, které uvádí:

 • totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny
 • právní základ pro zpracování

některé požadované informace nejsou uvedeny

web se ochraně osobních údajů nevěnuje

52. pověřenec pro ochranu osobních údajůí

web obsahuje jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

jméno nebo kontaktní údaje chybí

požadované údaje chybí

47. jména žáků na fotografiích

web neumožňuje zjistit jména žáků, kteří jsou na fotografiích

jména žáků nejsou u fotografií uvedena, existují ale možnosti, jak je pomocí informací uvedených v různých částech webu zjistit

jména žáků jsou na webu uvedena u fotografie

48. portrétové fotografie žáků

web neobsahuje portrétové fotografie žáků školy

portrétové fotografie jsou na webu jen v ojedinělých případech, kdy je k tomu dobrý důvod

web obsahuje portrétové fotografie žáků

49. propojení jména žáka s jeho rozvrhem

web neumožňuje (ve veřejné části bez přihlášení) propojit jméno žáka s rozvrhem třídy, kterou navštěvuje

jména žáků nejsou u rozvrhů tříd uvedena, existují ale možnosti, jak je pomocí informací uvedených v různých částech webu zjistit

jména žáků jsou uvedena nebo přímo spojena s rozvrhem tříd

50. osobní údaje žáků

web neobsahuje osobní údaje žáků (jméno, telefon, e-mail, adresa dítěte, rodné číslo atp.)

web neobsahuje osobní údaje žáků s výjimkou ojedinělého pochybení

některé osobní údaje žáků lze z webu zjistit

Inovace v oblasti bezpečnosti webů

53. podpora IPv6

podpora IPv6 je implementována

 • na webovém serveru
 • na DNS serveru
 • na poštovním serveru

podpora IPv6 je implementována alespoň na jednom serveru

podpora IPv6 není implementována

54. podpora DNSSEC

doména je zabezpečena pomocí technologie DNSSEC

doména není zabezpečena pomocí technologie DNSSEC

Webdesign

55. grafické zpracování

grafické zpracování výborně doplňuje obsah webu a je konzistentní v rámci celého webu

grafické zpracování je akceptovatelné, nicméně je zde prostor ke zlepšení

grafické zpracování je nepřehledné,  nekonzistentní a málo vhodné

Získejte odbornou

analýzu vašeho webu

Registrací do soutěže získáte odbornou analýzu všeho webu dle uvedených kritérií. Výstupem bude přehledná zpráva o stavu vašeho webu ve formátu pdf, kterou můžete použít jako základ pro inovaci a vylepšení vašich webových stránek.

Udělejte první krok

k modernizaci vašeho
školního webu