Pravidla soutěže

 

 

Soutěž se koná pod záštitou radní pro školství hlavního města Prahy

Ireny Ropkové 

„Soutěž jsem s radostí podpořila, protože v ní v podstatě vyhrává každý. Pro školy, jež jsou aktivní v oblasti implementace nových technologií, představuje příležitost k ocenění jejich práce a investic, pro ostatní vzdělávací instituce pak vhodnou inspiraci, jakým směrem se při modernizaci vlastní webové prezentace vydat. Není důvod, aby naše kvalitní školství nemělo kvalitní internetové stránky.“

 

 

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE


 

Organizátorem soutěže je EDUin, o.p.s. se sídlem Veslařský ostrov 62, Praha 4 - Podolí, 14700. IČ 24706370.

 

HLAVNÍ CÍL A NÁPLŇ SOUTĚŽE


 

Cílem je pořádat každoroční celostátní soutěž o nejlepší web školy, které se budou moci zúčastnit základní a střední školy. Zároveň k tomuto tématu organizovat každý rok odbornou konferenci pro soutěžící subjekty. Kritéria soutěže jsme se snažili koncipovat komplexně tak, aby reflektovala nejen praktickou využitelnost pro uživatele, technickou kvalitu, zahrnutí moderních trendů a dokonalý design, ale i takový obsah, který bude školu otevírat veřejnosti a nadstandardně s ní komunikovat. 

 

PODMÍNKY ÚČASTI


 

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv základní nebo střední škola zařazená do rejstříku škol ČR bez ohledu na zřizovatele, která vyplní v termínu přihlášku. Každý subjekt může soutěžit jen s jedním webem - URL konkrétní homepage (nikoliv rozcestníku - landing page). Musí jít o oficiální veřejné stránky školy, které jsou aktuálně používané.

Vedle vyplněné přihášky musí každá škola dodat jednoho hodnotitele, který následně nezávisle ohodnotí podle dodaných kritérií v hodnotící aplikaci weby tří jiných přihlášených škol, které mu budou přiděleny. K hodnotícím kritériím bude dodán manuál, není nezbytné, aby byl hodnotitel odborník na IT.

Soutěžící vyslovují registrací svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly soutěže a zároveň berou na vědomí, že na získání ceny nevzniká právní nárok. Organizátor má právo jednostranně vyřadit soutěžícího v případě podezření z porušení pravidel soutěže nebo použití neregulérních postupů. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE


 

Přihlásit školu je možné do 15. 4. 2018. Nominace do soutěže je pro účastníky bezplatná.

Přihlásit může každá škola pouze sama sebe, nelze přihlašovat žádný subjekt v zastoupení. K pozvání jiné školy slouží formulář Nominace do soutěže.

Přihlášení provádí statutární orgán školy (ředitel/-ka) nebo jím pověřený pracovník.

Po odeslání přihlášky budou na uvedenou emailovou adresu odeslány přihlašovací údaje pro vyplnění dotazníku, který je podkladem pro hodnocení webu. Vyplnit dotazník již může např. webmaster či jiný zaměstnanec školy, kterého k tomu ředitel pověří. Další komunikace v rámci soutěže probíhá s touto pověřenou osobou.

 

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE


 

Kategorie A

ZŠ neúplně organizované
(škola tvořena pouze třídami prvního stupně, jednostupňová škola, neúplná škola, malotřídka)

Kategorie B

ZŠ plně organizované
(první i druhý stupeň)

Kategorie C

střední školy

 

 

Soutěž není určena pro ZUŠ ani pro samostatné mateřské školy.

Pokud je nějaký subjekt ZŠ a MŠ, může se do soutěže přihlásit, ale hodnocení se soustředí na část za ZŠ.

Víceletá gymnázia se účastní v kategorii SŠ. Tam, kde je na společném webu provozována ZŠ i víceleté gymnázium, rozhodne vedení školy o tom, v jaké kategorii školní web nominuje, v takovém případě však bude hodnocen jen obsah související s druhem školy dle příslušné kategorie.

Samostatné VOŠ se soutěže neúčastní. Střední školy spojené s VOŠ a provozující společný web se účastnit mohou, ale hodnocena bude jen ta část webu, která souvisí se SŠ.

Škola se sama při přihlašování zařadí v přihlášce do své odpovídající kategorie. Pokud v průběhu soutěže vyjde najevo, že soutěží v jiné kategorii, než odpovídá reálnému stavu, bude diskvalifikována.

 

ZPŮSOB URČENÍ VÍTĚZE A VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE


 

Hodnotí se podle soutěžních kritérií dobrého webu školy. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit znění a počet hodnotících otázek. Výběr probíhá ve dvou kolech. Do druhého kola postupuje v každé kategorii max. 10 nejlepších projektů (dle počtu nominovaných a bodového odstupu v prvním kole). Jednotlivá kritéria hodnotí porotci dle barev známých ze semaforu: červená - oranžová - zelená (body na škále 0-1-2, jednotlivá kritéria mají dle důležitosti různou váhu). 

Výsledné pořadí v prvním kole se stanoví váženým průměrem počtu bodů v jednotlivých kategoriích udělených všemi porotci. Hlasování jednotlivých porotců se nezveřejňuje. 

Postupující z prvního kola obdrží digitální odznak platformy Veriod “Finalista sCOOL web 2018”. Pořadí ve druhém kole určuje odborná porota  na hodnotícím setkání poroty na základě bodování, kterému předchází diskuze o finalistech. V každé kategorii bude vyhlášeno první až třetí místo, ostatní pořadí se nezveřejňuje.

Organizátor a porota si vyhrazují právo některé umístění neudělit, jakož i při shodě bodů udělit více stejných ocenění. Proti vyhlášeným výsledkům není odvolání.

Vyhlášení výsledků proběhlo na odborné konferenci o školních webech 6. 6. 2018 ve Velkém sále Nové radnice hlavního města Prahy. 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

Dáváme výslovný souhlas EDUin, o.p.s. ke zpracování osobních údajů ředitele školy, kontaktní osoby a hodnotitele v rozsahu: jméno a příjmení, email, telefon

  1. za účelem identifikace osoby, která jakožto statutární zástupce právnické osoby přihlašuje školu do soutěže sCOOL web v roce 2018 a
  2. za účelem identifikace osoby, která jakožto kontaktní osoba vyplňuje podrobnosti o soutěžní webové stránce a povede další komunikaci v průběhu soutěže sCOOL web v roce 2018 a
  3. za účelem identifikace osoby, která jakožto hodnotitel provede ohodnocení tří přidělených soutěžních webů dle přidělených kritérií v hodnotícím systému soutěže sCOOL web 2018 podle určeného návodného postupu a
  4. za účelem vedení údajů o soutěžících v rámci soutěže sCOOL web, včetně poskytnutí uvedených osobních údajů společnostem Global Vision, a.s., Unicorn Universe a.s., Google LLC. a to po celou dobu existence soutěže sCOOL web.

 

Zároveň dává škola organizátorovi právo využít ukázky z webů jednotlivých nominovaných škol pro demonstraci výsledků a k propagaci soutěže.

 

Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas lze kdykoli odvolat, a to zasláním emailu na adresu gdpr@scoolweb.cz.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY


 

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla soutěže, délku trvání, jakož i soutěž jednostranně přerušit či odložit. Organizátor nenese zodpovědnost za případné technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a průběhu soutěže.